top of page
Pliki cookies1. Serwis korzysta z plików cookies  (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.asp.krakow.pl
2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
d) zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@asp.krakow.pl.

Polityka PrywatnosciZgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@asp.krakow.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
1). zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub podejmowania innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
2). dokonywania rozliczeń, w tym umożliwienia Pani/Panu dokonywania płatności za towary lub usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
3). realizacji obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych oraz innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wystawienia i przechowywania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),
4). otrzymywania od nas informacji handlowych dotyczących  oferowanych przez nas produktów lub usług – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
5). realizacji  usługi subskrypcji newslettera - na podstawie udzielonej nam zgody wyrażonej poprzez wyraźnie działanie potwierdzające polegające na wypełnieniu formularza (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6). ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych osobowych, które uznamy za konieczne, wówczas nie będziemy mogli podjąć działań na Pan/Pana żądanie, zawrzeć z Panią/Panem umowy, świadczyć na Pani/Pana rzecz naszych usług, przesłać zamówionej informacji handlowej lub prowadzić z Panią/Panem korespondencji – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a  następnie:
1). dla celów podatkowych i rachunkowych - przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
2). dla celów ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - przez okres 3 lat od zakończenia współpracy/wykonania umowy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
3). do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie pewnych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1). Dostępu do treści swoich danych osobowych - czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2). Otrzymania kopii danych osobowych – czyli prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, czy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast za następne Administrator jest uprawnionych do pobrania opłaty w rozsądnej wysokości,
3). Sprostowania danych osobowych - jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
4). Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych,  zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
5). Ograniczenia przetwarzania danych osobowych - gdy dane są nieprawidłowe  może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
6). Przenoszenia danych osobowych – czyli ma Pani/Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, dostarczonych administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe jeżeli  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
7). Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją –  gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
8). Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
- w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych lub Inspektorem Ochrony Danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Newsletter

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowej w formie biuletynu NEWSLETTER - w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Administratora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, tel. 422-24-50, e-mail: rektor@asp.krakow.pl

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Ochrony Danych Osobowych w serwisie internetowym: www.artstore.asp.krakow.pl

bottom of page