top of page
Regulamin

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem portalu Artstore.asp.krakow.pl jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków, NIP 675-00-07-570

 2. Adres do korespondencji: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków, z dopiskiem Sklep Internetowy ASP


   

II. DEFINICJE
 

 1. Adres elektroniczny – aktywne konto e-mail służące w czasie realizacji zamówienia do stałego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Cena sprzedaży - to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich.

 3. Dostawca – przewoźnik współpracujący ze Sprzedającym

 4. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

  wolnych od pracy.

 5. Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

  nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego

  przez Sprzedawcę.

 6. Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym

  bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, oraz Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Konto Klienta – rozwiązanie systemowe oferowane przez Serwis, pozwalająca na korzystanie ze Sklepu, zgodnie z jego aktualną funkcjonalnością.

 8. Koszyk – funkcjonalność oferowana Klientowi przez Serwis, pozwalająca na realizację zamówień.

 9. Forma płatności – sposób dokonania zapłaty za zakupiony Produkt, polegający w szczególności na realizacji płatności w postaci przelewu elektronicznego, tradycyjnego lub za pośrednictwem innego systemu płatności elektronicznych zaakceptowanego przez Sprzedającego.

 10. Produkt – przedmiot dostępny w Sklepie i oferowany Klientowi do zakupu.

 11. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego,

  dostępny pod adresem https://www.artstore.asp.krakow.pl/regulamin .

 12. Serwis – domena internetowa www.artstore.asp.krakow.pl zawierająca treści oraz funkcjonalności pozwalające w szczególności na składanie zamówień, zarządzanie nimi oraz ich realizację.

 13. Sprzedający – (także Sprzedawca) Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

 14. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę, służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.

 15. Warunki oznaczają warunki sprzedaży w sklepie internetowym Artstore Sklep (dalej „Sklep internetowy”), wynikające z niniejszego Regulaminu.


   

III. REJESTRACJA KLIENTA I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 

1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
a. dostęp do sieci Internet,

b. korzystanie z przeglądarki internetowej,
2. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od akceptacji cookies oraz polityki prywatności

dostępnej pod adresem: POLITYKA PRYWATNOŚCI | artsklep (asp.krakow.pl). Brak akceptacji plików cookies może skutkować niewłaściwym funkcjonowaniem Serwisu.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nie wymaga rejestracji konta Klienta. O rejestracji konta Klienta Klient decyduje samodzielnie. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedający jest uprawniony do odmowy wyrażenia zgody na rejestrację Klienta w Sklepie internetowym.

 2. Rejestracja klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej, strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedającego do Klienta.

 3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania, chyba że odpowiedzialność ta wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

 4. Dokonując rejestracji konta Klienta, Klient potwierdza, że zapoznał się z warunkami korzystania ze Sklepu internetowego określonymi w niniejszym regulaminie oraz, że je akceptuje w całości.

 5. Konto Klienta jest ważne bezterminowo. Z chwilą potwierdzenia Konta Klienta, pomiędzy Klientem i Sprzedającym dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usługi dostępu do Konta Klienta pomiędzy na warunkach, które określa Regulamin. Klient uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta, przy czym dane Klienta wskazane w usuniętym Koncie Klienta mogą być przechowywane przez Sprzedającego, jeśli potrzeba ich gromadzenia wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności przepisów podatkowych.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku, gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

 7. Klient może korzystać z Konta Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Konta Klienta jest nieodpłatne.

 8. Jakakolwiek ingerencja w Serwis, a w szczególności w jego funkcjonalności lub strukturę, jest zabroniona. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia ewentualnych szkód powstałych w wyniku działania Klienta.

 9. Sprzedający uprawniony jest do zablokowania Konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Serwisu może naruszać obowiązujące przepisy prawa, chronione przepisami prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu.

 10. Sprzedający dołoży należytej staranności, aby Sklep funkcjonował w sposób nieprzerwany. Sprzedający zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym sprzedający poinformuje na stronie Sklepu.

 11. Wszelkie zmiany w Koncie Klienta Klient może wprowadzać za pomocą zakładki "Moje konto" dostępnej po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta.

 12. Logowanie do Konta Klienta następuje przy użyciu podanych przez Klienta danych wymaganych przez system.

 13. W przypadku utraty hasła dostępu Klient ma możliwość odzyskania możliwości logowania do Konta Klienta za pomocą swojego adresu elektronicznego podanego w formularzu rejestracyjnym.


   

IV. DANE OSOBOWE
 

 1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres poczty elektronicznej,
  c) adres zamieszkania,
  d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  e) telefon kontaktowy,
  f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego działającego w charakterze administratora tych danych osobowych w zgodzie z ustawą z dnia 12 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dalsze informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych (PODO) dostępnej w polityce prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Klient oświadcza, że zapoznał się z PODO i akceptuje jej treść.


 

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, FORMA PŁATNOŚCI
 

 1. Złożenie zamówienia polega na dokonaniu wyboru danego Produktu poprzez dodanie go do Koszyka, wskazanie sposobu dostawy spośród udostępnionych przez Sprzedającego, a w szczególności miejsca dostarczenia Produktu oraz danych do wystawienia faktury VAT, wybranie Formy płatności spośród udostępnionych przez Sprzedającego. W przypadku Klientów korzystających ze Sklepu internetowego bez rejestracji Konta Klienta, Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji transakcji.

 2. Przed potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje podsumowanie zamówienia wraz ze wskazaniem łącznej ceny zamówienia, obliczonej poprzez dodanie cen poszczególnych Produktów oraz kosztów ich przesyłki na adres wskazany przez Klienta.

 3. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 4. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

 5. Cena sprzedaży może zostać obniżona, jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji, chyba że co innego wynika z warunków tych promocji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej złożonej oferty zakupu. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedający jest uprawniony w terminie do 7 dni roboczych od potwierdzenia oferty zakupu, do odstąpienia od umowy sprzedaży. Odstąpienie następuje poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej.

 7. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca uprawniony będzie do odmowy realizacji zamówienia, a nadto do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 8. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich lub operatorów pocztowych z którymi współpracuje Sprzedawca, wybranymi przez Klienta podczas składania zamówienia.
  Odbiór osobisty - 0 zł (zamówiony towar oczekuje na odbiór przez 7 dni roboczych), Sień Matejkowska, Pl. Matejki 13, 31-157 Kraków, w godzinach 13.00-17.00 (poniedziałek - piątek) i 9.00-14.00 (sobota). Wejście od ul. Basztowej 18.

 9. Forma zapłaty: przedpłata na konto, płatność online kartą płatniczą lub e-przelewem.

 10. W przypadku wysyłki poza terytorium Polski koszt jest ustalany indywidualnie.

 11. Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Klient w trakcie składania zamówienia wskazuje adres lub miejsce (np. urządzenie paczkomat) dostawy na terytorium Unii Europejskiej.

 12. Koszty dostawy, o ile są one wskazane przez Sprzedającego, pokrywa Klient w kwocie podanej przez Sprzedającego w trakcie składania zamówienia przez Klienta.

 13. Towary przekazywane są Dostawcy, nie później niż do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty ceny sprzedaży (w przypadku płatności z góry). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami termin o którym mowa powyżej wynosi 7 dni roboczych.

 1. W chwili odbioru produktów od Dostawcy Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego rodzaju przesyłek i niezwłocznie zgłosić Dostawcy widoczne uszkodzenia opakowania przesyłki spisując protokół reklamacyjny lub uzyskując inne potwierdzenie zgłoszenia reklamacji związanej z dostawą (np. poprzez wysłanie stosownego zgłoszenia w urządzeniu paczkomat).

 2. Sprzedający dokumentuje sprzedaż towaru za pośrednictwem sklepu internetowego paragonem fiskalnym lub fakturą. Faktura wystawiana jest na rzecz klienta, który wskazał numer NIP w dedykowanym ku temu formularzu w trakcie składania zamówienia. W przypadku wskazania numeru NIP w innym miejscu (np. w komentarzu do zamówienia) zostanie wystawiony paragon fiskalny bez numeru NIP, a wystawienie faktury nie będzie możliwe.

 3. Dostępne formy płatności: przelew bankowy na konto, płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, karta płatnicza.

 4. Klient dokonujący przelewu z konta zagranicznego musi poprzedzić numer konta Sklepu literami: „PL”, a także wpisać kod SWIFT banku, w którym funkcjonuje konto Sklepu: WBKPPLPP.

 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą Płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPal https://www.paypal.com/pl/home

 7. Mogące powstać koszty transakcji nie stanowią przychodu Sprzedającego i uzależnione są od cen wskazanych przez podmioty oferujące daną usługę oraz stanowią ich przychód. Koszty te ponosi Klient.

 8. W przypadku niemożności realizacji zamówienia przez Sprzedającego poinformuje on niezwłocznie Klienta. Sprzedający zwróci Klientowi niezwłocznie otrzymane od niego świadczenia.


 

VI. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE
 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub wysłana pocztą elektroniczną i zawierać:

  1. określenie reklamowanego produktu,

  2. określenie stwierdzonych wad,

  3. żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub na adres e- mail: reklamacjeartstore@asp.krakowpl. Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę:

  1. wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (http:// www.krakow.wiih.gov.pl),

  2. wniosek o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c. uprawnienie do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE. Link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.


 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Klient będący Konsumentem oświadcza, że zapoznał się z powyższą informacją.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydania przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.

 4. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej. Zmieniony Regulamin obowiązują po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Warunków. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, umowa ulega rozwiązaniu, a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującymi Warunkami.

 5. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem lub w przypadku gdy Klient jest Konsumentem przy czym będąc jednocześnie osobą zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.

 6. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.

 7. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

 8. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej artstore.asp.krakow.pl są własnością ASP w Krakowie i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

 9. Klient, który nabył jakiekolwiek produkty (w tym e-booki) w artstore.krakow.pl, może z nich korzystać we własnym zakresie, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie), wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części, albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile nie zostanie to uzgodnione w formie pisemnej z Sprzedającym.

 10. Niniejszy Regulamin oraz wskazane w nim Warunki nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Warunków które te prawa mogłyby ograniczać.

 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem ogłoszenia

 12. W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie

  obowiązującego, a w szczególności:

a)  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm.,

b)  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm.,

c)  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

d) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.

 

Kraków, dnia 17.02.2022

bottom of page